Vedtægter

Herunder kan du læse

klubbens Vedtægter§1 Navn og Hjemsted

Klubben fører navnet ”Vespa Klub Århus” i forkortelse ”VKAA”, dannet i 1953 og er hjemmehørende i Århus.


§2 Formål

Klubbens primære formål er at bevare de klassiske Vespa-scootere for eftertiden samt udbrede kendskabet og interesse for disse. VKAA støtter VKD gennem kollektivt medlemskab.


§3 Klubmedlemmer

Alle med interesse for scootere kan blive Aktiv medlem af VKAA. Medlemskabet kan opnås ved at kontakte bestyrelsen. Personer under 18 år skal have forældres eller værges underskrift. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at undlade at optage medlemmer.


§4 Ret og pligter

Ved indgåelse af Aktivt medlemskab anerkendes den siddende bestyrelse, dennes arbejde samt klubbens vedtægter. Medlemmet forpligtiger sig til at betale det på generalforsamlingen fastsatte kontingent. Det påhviler det enkelte medlem, selv at sørge for at klubben ligger inde med de korrekte oplysninger, herunder mailadresse, ligeledes at holde sig selv ajour med hvad der forgår.

Medlemmerne opfordres til at hjælpe ligesindede og udvise hensynsfuld opførsel/ kørsel samt at være med til at værne om klubbens image og ry.

Desuden opfordres til reklamerer for klubben, når der køres i klubregi.


§5 Opsigelse af aktivt medlemskab

Medlemskabet er personligt tegnet, men dækker som udgangspunkt for 2 personer i hustanden ( dog kun én stemmeberettiget ) og kan ikke overdrages. Ved ophør tilbagebetales indbetalt kontingent ikke. Opsigelse af aktivt medlemskab kan kun ske ved at kontakte klubbens bestyrelse. Et medlem kan udelukkes ved bestyrelsesflertal såfremt:

1. At kontingent ikke er betalt senest en måned efter forfald.

2. At klubbens regelsæt generelt ikke er overholdt.

3. At medlemmet agere eller har ageret såvel inden for som udenfor klubben i en sådan grad at det vil/kan skade klubben væsentligt.

For punkt 2 og 3 kan medlemmet foretræde ved førstkommende generalforsamling. Ved medlemskabets ophør mistes samtlige rettigheder til klubbens værdier, og evt. udlånte effekter skal tilbageleveres.


§6 Indkaldelse til generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i oktober måned, dog senest d. 15. november.

Der indkaldes via hjemmeside og de sociale medier med mindst 14 dages varsel.

Valg til bestyrelse.

Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 personer som konstituerer sig selv. Forperson, kasserer samt et menigt bestyrelsesmedlem, alt efter behov, dog max 7 bestyrelsesmedlemmer. Forperson og kassereren er som udgangspunkt på valg i henholdsvis lige og ulige år. Forperson og kassereren har automatisk fælles tegningsret for klubben.

På generalforsamlingen vælges ligeledes en intern revisor. For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen, skal man have været aktivt medlem i mindst 3 mdr. forud for denne.

Dagsorden som skal fremgå på indkaldelsen:

1.Valg af Ordstyre og om nødvendigt stemmeudvalg

2.Forpersonens beretning

3.Kassereren forelægger det reviderede regnskab for det forløbne år

4.Valg af bestyrelse

5.Behandling af indkomne forslag

6.Fastsættelse af det kommende års kontingent

7.Eventuelt


§7 Ekstraordinær generalforsamling

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 25 % af medlemmerne har fremsat begæring herom. Der indkaldes via hjemmeside og de sociale medier mindst med 14 dages varsel, ledsaget af en dagsorden.


§8 Stemmeafgivning

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender samt vedtægtsændringer af simpelt stemmeflertal, uanset antallet af fremmødte medlemmer.


§9 Stemmeret

På generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt kontingent stemmeret og afstemning kan kun ske ved personligt fremmøde. Medlemmer under 18 år har ikke stemmeret.


§10 Højeste myndighed

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ledes af en ordstyre , som afgør sagernes behandling. Bestyrelsen sørger for at der tages referat.


§12 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen træffer alle beslutninger og leder klubben efter de på generalforsamlingen, ved flertal, vedtaget beslutninger. Bestyrelsen indkalder selv til møder efter behov og er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.


§13 Gæld

For gæld det enkelte medlem stifter, eventuelt i klubbens navn, uden bestyrelsens eller generalforsamlingens godkendelse, hæfter medlemmet selv. For gæld stiftet af klubben hæfter alene klubben med sine aktiver. Såfremt klubben ønsker at optage lån, skal sådan låneoptagelse godkendes på en ekstraordinær generalforsamling.


§14 Opløsning af klubben

Opløsning af klubben kan kun ske på generalforsamlingen samt efterfølgende indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Her kan opløsningen af klubben ske ved stemmeflertal jf.§9.

Ved opløsning af klubben afgøres det ved stemmeflertal jf.§9 hvad der skal ske med klubbens effekter samt opsparede midler.


(Revideret af mojjom november 2019)Retur til forsiden klik

HER

©by mojjom