Vedtægter og Referater

Herunder kan du læse

klubbens Vedtægter

 

Vedtægter for Vespa Klub Århus (VKÅ)

 

§ 1 Navn og Hjemsted

Klubben fører navnet ”Vespa Klub Århus”. Den er dannet i 1953 og er hjemmehørende i Århus.

 

§ 2 Formål

Klubbens primære formål er at bevare de klassiske Vespa-scootere for eftertiden samt udbrede kendskabet og interesse for disse. V.K.Å. støtter Vespa Klub Danmark gennem kollektivt medlemskab.

 

§ 3 Klubmedlemmer

Alle med interesse for scootere kan blive medlem af V.K.Å. Medlemskabet kan opnås ved at kontakte bestyrelsen. Personer under 18 år skal have forældres eller værges underskrift. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at undlade at optage medlemmer.

§ 4 Ret og pligter

Ved indgåelse af medlemskab anerkendes den siddende bestyrelse, dennes arbejde samt klubbens vedtægter. Medlemmet forpligtiger sig til at betale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Medlemmerne opfordres til at hjælpe ligesindede og udvise hensynsfuld opførsel/ kørsel samt at være med til at værne om klubbens image og ry.

Desuden opfordres til reklamerer for klubben, når der køres i klubregi.

 

§ 5 Opsigelse af medlemskabet

Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages. Ved ophør tilbagebetales indbetalt kontingent ikke. Opsigelse kan kun ske ved at kontakte klubbens bestyrelse. Et medlem kan udelukkes ved bestyrelsesflertal såfremt:

 

1. At kontingent ikke er betalt senest en måned efter forfald.

2. At klubbens regelsæt generelt ikke er overholdt.

3. At medlemmet agere eller har ageret såvel inden for som udenfor klubben i en sådan grad at det vil/kan skade klubben væsentligt.

For punkt 2 og 3 kan medlemmet foretræde ved førstkommende generalforsamling. Ved medlemskabets ophør mistes samtlige rettigheder til klubbens værdier, og evt. udlånte effekter skal tilbageleveres.

§ 6 Indkaldelse til generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i oktober måned, dog senest d. 15. november.

Der indkaldes pr. mail, hjemmeside og via de sociale medier med senest 14 dages varsel.

 

Valg til bestyrelse.

Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 personer som konstituerer sig selv. Formand/Forkvinde, kasserer samt et menigt bestyrelsesmedlem, alt efter behov, dog max 7 bestyrelsesmedlemmer. Formand og kassereren er som udgangspunkt på valg i henholdsvis lige og ulige år. Formand/Kvinde og kassereren har automatisk fælles tegningsret for klubben. På generalforsamlingen vælges ligeledes en intern revisor.

Dagsorden som skal fremgå på indkaldelsen:

1.Valg af dirigent og om nødvendigt stemmeudvalg

2.Formandens / Forkvindens beretning

3.Kassereren forelægger det reviderede regnskab for det forløbne år

4.Behandling af indkomne forslag

5.Valg af bestyrelse.

6.Fastsættelse af det kommende års kontingent

7.Eventuelt

 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 25 % af medlemmerne har fremsat begæring herom. Der indkaldes pr. mail, hjemmeside og via de sociale medier senest med 14 dages varsel, ledsaget af en dagsorden.

 

§ 8 Stemmeafgivning

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender samt vedtægtsændringer af simpelt stemmeflertal, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

§ 9 Stemmeret

På generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt kontingent stemmeret og afstemning kan kun ske ved personligt fremmøde. Medlemmer under 18 år har ikke stemmeret.

 

§ 10 Højeste myndighed

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ledes af en dirigent, som afgør sagernes behandling. Bestyrelsen sørger for at der førers protokol over handlingsforløbet.

 

§ 12 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen træffer alle beslutninger og leder klubben efter de på generalforsamlingen, ved flertal, vedtaget beslutninger. Bestyrelsen indkalder selv til møder efter behov og er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

 

§ 13 Gæld

For gæld det enkelte medlem stifter, eventuelt i klubbens navn, uden bestyrelsens eller generalforsamlingens godkendelse, hæfter medlemmet selv. For gæld stiftet af klubben hæfter alene klubben med sine aktiver. Såfremt klubben ønsker at optage lån, skal sådan låneoptagelse godkendes på en ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 14 Opløsning af klubben

Opløsning af klubben kan kun ske på generalforsamlingen samt efterfølgende indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Her kan opløsningen af klubben ske ved stemmeflertal jf.§9.

Ved opløsning af klubben opbevares alle klubbens effekter samt opsparrede midler af Vespa Klub Danmark, indtil en eventuelt ny klub startes i samme navn og ånd, efter skøn fra V.K.D.

 

 

Vedtægter revideret af mojjom oktober 2016

 

 

Herunder kan du læse

Referater fra klubbens møder m.m.

 

 

Referat fra Generalforsamling i Vespa Klub Århus afholdt d. 7. november 2016

 

1.Ordstyrer: Lasse Højsgaard

2.Formandens beretning: Har i den grad savnet de fælles køreture mens klubben har ligget i dvale.

•Henning Wermuts tur til Autogalleriet var en rigtig spændende tur

•Tur til Ry og ”Danmarks bedste pit-stop” god tur, men en sandhed med modifikationer….

•Jens Peter Nørgaards tur til Kalø, hyggelig tur, også selvom vi ikke har de bedste erindringer om ture til Mols, sidste gang kørte 6 ud af 6 scootere i stykker på en sådan tur.

•Tur til Mols/Fuglsøcenteret og Rockmuseum, blev aflyst pga. for få tilmeldte

•National Vespa træf i Sorø. Anni, Hovard og Jens Peter deltog, og være mere ned tilfreds med arrangementet. Næste år er det Vespa Klub Nordjylland som står for det nationale træf som afholdes d. 11. – 13. aug. 2017, og i 2019 er Vespa Klub Århus´ tur.

 

Claus Pedersen siger nogle mindeord om Michael Sørensen, som desværre gik bort i august. Ære være hans minde.

 

3.Da klubben har ligget i dvale i det forgangene år, forligger der ikke som sådan et egentlig regnskab til godkendelse. Bent Albertsen havde medbragt regnskabet som de fremmødte medlemmer kunne nærlæse efter tur.

 

4.Evt: Heino Halgreen havde tilbudt at klubben kunne kommer i hans værksted, et lokale dersom der ikke kunne findes andre muligheder.

 

5.Valg til bestyrelsen: Der var ikke umiddelbart nogle der sprang op af deres stole for at indgå i en ny bestyrelsessammensætning, som der blev afsat 5 min. til eftertænksomhed, blandt de fremmødte, dog uden at det bragte en ny bestyrelse på banen.

 

Formand Johnny Møllebro mente at meget var/er blevet sagt og gjort, men for at alle skal komme videre, er klubben nød til at ligge det bag sig, eller kort sagt lad fortiden hvile.

Johnny Møllebro, Bent Albertsen, Henning Wermuth og Jens Modrup har sammsat en ny bestyrelse, dette fordre dog et helt nyt sæt vedtægter, hvis bestyrelsessammensætning skal træde til.

Poul Erik Sørensen mente at det ikke var muligt at fremligge nye vedtægter OG tage dem i brug med det samme. Hertil svarede Johnny Møllebro at dersom klubben har ligget i dvale i det seneste år, menes det at være forsvarligt, også jf. foreningensloven.

 

De nye vedtægter blev omdelt til gennemlæsning af de fremmødte medlemmer.

 

Spm. fra Poul Erik Sørensen: Jf. §6 i de nye vedtægter, skal det forstås således at bestyrelse konstituere sig selv, efter årets generalforsamling og at der ikke længere vælges en formand, en kasserer ol.?

 

Svar; Det er korrekt at den siddende bestyrelse konstituer sig selv og ja, alle de valgt bestyrelsesmedlemmer sidder for indeværende kun for 1 år.

 

Herefter blev de nye vedtægter enstemmigt vedtaget af de 28 fremmødte medlemmer af Vespa Klub Århus.

 

Formand: Johnny Møllebro

Kasserer: Bent Albertsen

Menigt Best. medlem: Henning Wermuth

Suppleant: Jens Mondrup

 

Som interne revisor blev Claus Pedersen ligeledes genvalgt.

 

Det kommende års kontingent blev ikke ændret er således:

Almindeligt Medlemskab: 200,- kr.

Familie medlemskab: 300,- kr.

Kontingentperioden er rykket så den nu er; 01.01. – 31.12.

Prisen for oprettelse af medlemskab er ligeledes uændret 50,- kr.

 

Kontingentet SKAL være betalt seneste d. 15. januar.

 

Tak for god ro og orden

 

Referent: Marianne Jensen

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Referat fra Vespa Klub Aarhus generalforsamling d. 6. nov. 2017

 

Valg af dirigent: Per Høyer

Formandens beretning:

Året startede op med nogle gode værkstedsskruedage

Køretur til Dineren i Hjortshøj

Køretur til Nimbus museet i Horsens

International Vespa træf i Celle – Tyskland. Her var klubbens repræsenteret med 5 vespaer

National Vespa træf i Lønstrup med 3 vespaer

Køretur i Aarhus Festuge

Vikingekøreturen med 5 vespaer og 8 biler

Stumpemarked i Fredericia, her kom mailen desværre så sent at det ikke var muligt at deltage, dog blev der fremsendt flyers som kunne uddeles til dem som havde interesse heri.

 

Klubben har valgt at være ganske rundhåndet til klubbens arrangementer i håb om det kunne tiltrække flere deltagere

men desværre uden held.

Der mangler i den grad medlemstilgang i klubben og interessen er også dalet betragteligt for andre som kunne have interesse i at

fremvise en vespa. Problematikken lader til at være ens for alle klubberne

I 2020 er det Vespa Klub Aarhus´s tur til at arrangere det nationale træf, men det skal jo også lige holdes for øje at der

i 2023 gerne skulle afholdes et jubilæumstræf da Vespa Klub Aarhus fylder 70 år.

 

En stor tak til familien Mondrup for lån af lokaler, værktøj og diverse andre ting.

Også en stor tak skal lyde til Bent. Han holder nøje øje med runde fødselsdage, fylder op med øl og vand og tusinde af andre gøremål.

 

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for det forgangene år som blev godkendt.

Indkommende forslag: Et evt. samarbejde med Vespa Klub Silkeborg, under navnet Vespa Klub Østjylland / Fri fra Vespa Klub Danmark i stil med Hinnerup Oldtimers og kontingent fri for medlemmerne / Flere værkstedsdage / Hjemmesiden er kedelig – ulæselig - og der mangler informationer / Teknisk hjælp til vespaen / et værksted der kan benyttes af medlemmer / Flyt klubaftenen til en anden dag / weekend tur med vespaen fra fredag til søndag / en ”arbejds-log” el. debatforum på facebook el. hjemmesiden hvor det er muligt at stille spm.

 

Valg til bestyrelsen: Da ingen af de 18 medlemmer som deltog havde lyst til at indtræde i en ny bestyrelse, så der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, dog afholdes den traditionelle juleafslutning i klubbens lokale d. 4. dec. 2017, nærmere følger.

 

Referent Marianne Michaela Jensen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vespa Klub Århus

Ekstraordinær generalforsamling

15. januar 2018

Sted: Hos Jens Mondrup, Lilleringvej, Harlev

 

15 medlemmer var mødt frem.

Valg af ordstyrer: Per Høyer blev valgt

Valg af referent: Jørgen N Christensen blev valgt

Ordstyreren kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt og korrekt indkaldt, og at det væsentlige emne var, om klubben kunne videreføres eller måtte nedlægges.

Hovard Pedersen anførte, at såfremt den ekstraordinære generalforsamling besluttede at pege på foreningens nedlæggelse, ville den endelige beslutning om noget sådant kræve yderligere en ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne. Jens Peter Nørgaard foreslog at kontakte Vespa Klub Silkeborg mhp en sammenlægning/samarbejde, men dette forslag vandt ikke gehør.

Efter nogen diskussion blev generalforsamlingen midlertidigt suspenderet og den afgåede bestyrelse trak sig kortvarigt tilbage.

Da generalforsamlingen blev genoptaget meddelte formanden, at den afgåede bestyrelse var af den opfattelse, at det med tilstrækkelig tydelighed var fremgået af mødeindkaldelsen, at en nedlæggelse var en mulighed, ligesom dette var drøftet i åbenhed på den ordinære generalforsamling, hvor det jo heller ikke var muligt at vælge en ny bestyrelse. Den afgåede bestyrelse var derfor indstillet på, at træffe beslutning om foreningens videreførelse eller nedlæggelse.

En sidste alternativ mulighed blev dog forelagt: såfremt der kunne nedsættes et udvalg bestående af mindst 3, kunne dette udvalg søge at beskrive nye muligheder for foreningens videreførelse og herefter indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, som også skulle muliggøre foreningens nedlæggelse. Det var ikke muligt at nedsætte et sådant udvalg.

Formanden orienterede herefter om indkomne henvendelser og forslag. Der var kun kommet en henvendelse som var relevant for generalforsamlingen, nemlig at et enkelt medlem havde tilkendegivet, at vedkommende var villig til at stille op som bestyrelsesmedlem.

Herefter meddelte den afgåede bestyrelses formand, Johnny Møllebro, at konsekvensen måtte være at foreningen afvikles, hvilket der var flertal for blandt de fremmødte.

Formanden havde et forslag om at

• Hjemmesiden består i et år, og her beskrives det passerede, og at klubben er nedlagt. Skulle nogen have lyst til at genoplive Vespa Klub Århus oplyses det på hjemmesiden, at man kan kontakte Vespa Klub Danmark.

• En evt. formue, som måtte være til stede når alle regninger er betalt sættes i depot hos Vespa Klub Danmark.

Formanden har kontakten til Vespa Klub Danmark.

Vedr. Facebook-gruppen ”Vespa Klub Århus” tager Johnny kontakt til Ole Mansfeld og Dung Vu, som beslutter, om gruppen skal fortsætte, og hvad den i så fald skal hedde, da den nu ikke længere kan hedde ”Vespa Klub Århus”.

Formanden takkede Jens Mondrup og familie for de mange år og gode stunder i Harlev. Generalforsamlingen var enige om at kvittere med en gave, som den afgåede bestyrelse sørger for.

Johnny Møllebro sluttede med at takke foreningens medlemmer for mange gode oplevelser, hyggestunder og godt kammeratskab.

Ordstyreren afsluttede herefter den ekstraordinære generalforsamling.

Det blev vedtaget at det var den samlede afgående bestyrelse som stod for afvikling af klubben

 

Ry, 17 01 2018

 

Jørgen N Christensen

 

 

Retur til forsiden klik

HER

©by mojjom